VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MEDIÁLNÍCH SLUŽEB SPOL. CLUB 91, S. R. O.

Stáhnout

Část A

1. Úvodní část

1.1. Tyto všeobecné podmínky mediálních služeb upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy mezi objednatelem mediálních služeb (dále též jen „zadavatel“) a společností Club 91, s.r.o., se sídlem 5. května 9, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 26415097, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8040 (dále též jen „vydavatel“), jakožto vydavatelem a provozovatelem B2B komunikačních platforem. Předmětem této smlouvy je zejména závazek vydavatele poskytnout mediální službu (dále též jen „MS“) v dohodnutém rozsahu a závazek zadavatele za toto uhradit vydavateli sjednanou odměnu (dále též jen „smlouva o MS“).

1.2. Mediální službou se rozumí zejména: – klasická tištěná inzerce – on-line inzerce – partnerství a sponzorství na hromadných akcích a anketách – monofiremní akce, jakož i jakákoli jiná služba, kterou vydavatel poskytuje v rámci své podnikatelské činnosti. MS je popsána v mediálních datech jednotlivých produktů platných vždy pro jeden kalendářní rok, pokud není uvedeno jinak. Podmínky MS nespecifikované v mediálních datech jednotlivých produktů dohodnou obě strany zvlášť.

1.3. Zadavatelem je ten, kdo MS svým jménem a na svůj účet u vydavatele objednává.

1.4. Práva a povinnosti stran ze smlouvy o MS se řídí, kromě ostatních ujednání mezi stranami, těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy o MS, a občanským zákoníkem.

1.5. Před uzavřením smlouvy o MS je budoucí zadavatel MS povinen seznámit se s těmito všeobecnými podmínkami a mediálními daty příslušného produktu, platnými vždy pro jeden kalendářní rok, pokud není uvedeno jinak. Obojí je přístupné v sídle vydavatele, resp. na jeho webových stránkách. Učiněním objednávky na MS zadavatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi – jako s nedílnou součástí smlouvy o MS uzavírané mezi ním a vydavatelem – souhlasí.

1.6. Smlouva o MS je uzavírána na základě objednávky MS, která zpravidla obsahuje tyto údaje: a) údaje o zadavateli, zejm. obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, b) údaje o kontaktní osobě zadavatele: jméno kontaktní osoby, telefonické, a e-mailové spojení na kontaktní osobu, c) údaje o klientovi (pokud je odlišný od zadavatele), d) údaje o objednávané MS – specifikace MS (např. inzerce v tisku, inzerce na webu, partnerství na akcích), technická specifikace, termín plnění, cena; tyto údaje mohou být učiněny též odkazem na mediální data jednotlivých produktů zveřejněná vydavatelem. Objednávka nemusí obsahovat slovo „objednávka“. V případě nekompletnosti údajů o zadavateli, objednaných MS nebo jiných údajů je vydavatel oprávněn požadovat po zadavateli jejich doplnění. Objednávka musí být učiněna písemně, zpravidla formou elektronické pošty, případně jiným způsobem, z něhož vyplývá vůle zadavatele učinit objednávku, přičemž za tento jiný způsob se považuje např. zašle-li zadavatel vydavateli firemní logo ke zveřejnění, komunikuje-li zadavatel o detailech MS apod. a následně čerpá plnění nebo jeho část, které jsou předmětem MS.

1.7. Smlouva o MS je uzavřena přijetím objednávky zadavatele ze strany vydavatele. Za toto přijetí se považuje též např. poskytnutí objednané MS, vystavení faktury apod.

Část B

2. Zadání MS a součinnost zadavatele

2.1. Zadavatel je povinen dodat podklady a poskytnout vydavateli nutnou součinnost pro poskytnutí MS v souladu s technickými podmínkami té které MS, které jsou uvedeny v mediálních datech jednotlivých produktů.

2.2. Podklady pro MS se vracejí zadavateli pouze na jeho vyžádání. Vydavatel je uchovává do 30 dnů od data poskytnutí MS (např. zveřejnění inzerátu, data propagační akce apod.). Podklady jsou k vyzvednutí v sídle vydavatele.

2.3. Zadavatel MS je povinen dodat vydavateli podklady pro MS, sdělit mu údaje nezbytné pro poskytnutí MS a poskytnout vydavateli ostatní nutnou součinnost k poskytnutí MS v termínech, které jsou uvedeny v mediálních datech jednotlivých produktů, případě které jsou uvedeny ve výzvě vydavatele (písemné či zaslané zadavateli elektronicky e-mailem) či v obchodní korespondenci.

2.4. Pokud by zadavatel podklady či údaje nezbytné k poskytnutí MS nedodal nebo je dodal pozdě či neodpovídající technickým podmínkám nebo výzvě vydavatele, případě neposkytl k poskytnutí MS nutnou součinnost, a z tohoto důvodu by nemohla být MS poskytnuta (zcela nebo v části), potom tímto není dotčena povinnost zadavatele uhradit vydavateli celou cenu MS, tj. nebyla-li MS poskytnuta z důvodu porušení povinnosti zadavatele dle bodu 2.3., je zadavatel povinen uhradit vydavateli celou cenu MS, přičemž zadavateli nevzniká nárok na realizaci MS v jiném termínu, nedohodou-li se strany jinak. V případech uvedených v předchozí větě má též vydavatel právo od smlouvy o MS odstoupit; odstoupení od smlouvy od MS se však nedotýká nároku vydavatele na úhradu ceny MS dle předchozí věty ani ujednání o smluvních pokutách.

2.5. V bodech, které nejsou závazně specifikovány v mediálních datech jednotlivých produktů a nejsou ani předmětem zvláštního ujednání (např. přesné umístění inzerátu v rámci publikace, umístění stánku na akci apod.) je řešení v plné kompetenci vydavatele bez nutnosti vyžádat si od zadavatele zvláštní souhlas.

3. Odpovědnost za obsah

3.1. Odpovědnost za obsah mediálního výstupu (např. inzerátu, PR článku, prezentace apod.) nese výlučně zadavatel MS.

3.2. Zadavatel je povinen zajistit, že realizací MS nedojde k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob, porušení právních předpisů nebo porušení obecně uznávaných etických norem v oblasti reklamy, komunikací a médií.

3.3. Vydavatel je oprávněn realizaci MS odmítnout, pokud by zjistil rozpor s podmínkami bodu 3.2. V tomto případě je zadavatel povinen uhradit vydavateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny MS, jejíž poskytnutí bylo odmítnuto, jako kompenzaci za náklady a za škody vydavateli vzniklé v souvislosti s přípravou poskytnutí MS a její nerealizací.

3.4. Vydavatel je oprávněn realizaci MS spolupráce odmítnout také v případě, kdy by podle názoru vydavatele mohlo dojít k poškození dobrého jména vydavatele či jeho pověsti. V tomto případě je zadavatel povinen uhradit vydavateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny MS, jejíž poskytnutí bylo odmítnuto, jako kompenzaci za náklady a za škody vydavateli vzniklé v souvislosti s přípravou poskytnutí MS a její nerealizací.

4. Reklamace

4.1. Vady poskytnuté MS (např. vady inzerce, vady plnění při partnerství na akcích apod.) je zadavatel oprávněn reklamovat písemně u vydavatele nejpozději do 14 dnů od data poskytnutí MS (datem zveřejnění inzerce, datem konání akce apod.). Neuplatní-li zadavatel reklamaci v této době, nárok z vad MS zaniká.

4.2. V reklamaci je zadavatel povinen uvést, v čem vada spočívá a jaký nárok uplatňuje. V závislosti na míře pochybení ze strany vydavatele může zadavatel uplatnit nárok na náhradní plnění, slevu z ceny nebo nárok na odstoupení od smlouvy o MS. Obě strany se zavazují řešit případné reklamační spory v duchu maximální tolerance, pochopení a konsensu.

5. Platební podmínky

5.1. Cena MS je splatná na základě faktury vydavatele splňující náležitosti daňového dokladu pro účely DPH.

5.2. Pokud se strany nedohodnou jinak, vystaví a zašle vydavatel zadavateli fakturu na cenu MS bez zbytečného odkladu vždy po realizaci MS, zpravidla do 7 dnů. Faktura je zasílána zadavateli poštou či elektronicky. Společně s fakturou zasílá vydavatel zadavateli zpravidla také doklady o realizaci MS, např. výtisk časopisu, fotodokumentaci z akce apod. Žádá-li si zpracování dokladů o poskytnutí MS delší čas (např. zpracování videa), je vydavatel oprávněn zaslat zadavateli fakturu samostatně a příslušný doklad/y doposlat v nejbližším možném termínu, čímž není dotčen závazek zadavatele uhradit fakturu v termínu na ní uvedeném.

5.3. Fakturovaná částka je splatná do 14 dnů od vystavení faktury, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení s placením je zadavatel povinen vydavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % (půl procenta) z dlužné částky za každý den prodlení, jakož i náklady spojené s vymáháním fakturované částky; od 31. dne prodlení včetně se tato smluvní pokuta zvyšuje na 1 % (jedno procento) z dlužné částky za každý den prodlení.

5.4. Smluvní pokuta sjednaná v těchto obchodních podmínkách je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na zaplacení škody, která porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou vydavateli vznikla, a to v části, která přesahuje smluvní pokutu.

Část C

6. Společná a závěrečná ustanovení

6.1. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné pro všechny smlouvy o MS uzavřené v době od 1. ledna 2015.

6.2. Vydavatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o změně nebo ukončení účinnosti těchto podmínek, tím však nejsou dotčeny smlouvy o inzerci uzavřené do té doby, které se řídí všeobecnými podmínkami účinnými v době jejich uzavření. Vydavatel archivuje znění všeobecných podmínek s udáním doby jejich platnosti.

6.3. Pokud vztah založený smlouvou o MS obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Veškeré spory vyplývající ze smlouvy o MS budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

6.4. V případě, že se stane některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným nebo nevymahatelným, nebude to na újmu platnosti či účinnosti jakýmkoli dalším jejich ustanovením; namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

6.5. Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a zadavatelem odchylující se od těchto všeobecných podmínek mají přednost. Musí být učiněna výlučně písemnou formou a podepsána oběma stranami.

V Praze dne 30. 12. 2014